ESPI 13/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 13/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Wojciecha Batusiewicza, w sprawie zawarcia przez akcjonariusza w dniu 17 lipca br. poza rynkiem regulowanym umów sprzedaży 1 400 000 akcji Emitenta, a tym samym zmniejszenia liczby głosów, znajdujących się w jego posiadaniu, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz przekazał, że przed zawarciem w/w umów sprzedaży posiadał 1 679 164 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji INVENTI S.A. uprawniających do 1 679 164 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A., stanowiących 6,08% (słownie: sześć i osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W skutek zawarcia w/w transakcji sprzedaży pan Wojciech Batusiewicz zmniejszył swój stan posiadania akcji Emitenta do 279 164 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji stanowiących 1,01% (słownie: jeden i jedna setna procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie akcjonariusz poinformował, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

25 lipca 2013 / Raporty ESPI