ESPI 13/2015 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. poniżej progu 5%

ESPI 13/2015 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. poniżej progu 5%

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17 listopada 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu o następującej treści: „Zarząd Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)(dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce INVENTI S.A. poniżej progu 5% w wyniku sprzedaży w dniu 6 listopada 2015 r. (data przeksięgowania akcji: 9 listopada 2015 r.) umową cywilnoprawną 63.500 sztyk akcji Spółki INVENTI S.A. 2. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Zawiadamiający posiadał 65.000 sztuk akcji, co dawało 10,23% w ogólnej liczbie głosów w Spółce INVENTI S.A. 3. Po dokonaniu zbycia Zawiadamiający posiada 1.500 sztuk akcji Spółki INVENTI S.A., stanowiących 0,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki INVENTI S.A. oraz stanowiących 0,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki INVENTI S.A.. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”

18 listopada 2015 / Raporty ESPI