ESPI 14/2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

ESPI 14/2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”) informuje, że w dniu 17 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące zbycia akcji przez podmiot blisko z nim związany (Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego). Podmiot ten zbył w dniu 6 września 2013 r., na rynku regulowanym, łącznie 14.021 akcji po średniej cenie 0,22 zł za jedną akcję. Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

 

18 września 2013 / Raporty ESPI