ESPI 14/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. poniżej progu 5%

ESPI 14/2016 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. poniżej progu 5%

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza United S.A.. Zawiadomienie w załączeniu.

UTD – Zawiadomienie art 69 – zejście poniżej progu 5% w INVENTI_22072016

22 lipca 2016 / Raporty ESPI