ESPI 15/2016 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. powyżej progu 50%

ESPI 15/2016 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. powyżej progu 50%

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Walton Spencer LLC. Zawiadomienie w załączeniu.

Zawiadomienie INVENTI_22.07.2015_zwiększenie powyżej 50%_INV

22 lipca 2016 / Raporty ESPI