ESPI 16/2016 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. powyżej progu 33 1/3%

ESPI 16/2016 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. powyżej progu 33 1/3%

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26 lipca 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Stark Invest LLC. Zawiadomienie w załączeniu.

stark zawiadomienie knf podniesienie kap

26 lipca 2016 / Raporty ESPI