ESPI 17/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

ESPI 17/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o dokonaniu w dniu 18.09.2013 roku transakcji kupna 500 000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M po cenie równej 0,10 zł za każdą akcję, na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży. Transakcja odbyła się poza rynkiem. Nabycie akcje serii M nastąpiło w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii M przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 52/2013 z dnia 21.10.2013 r. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, nie wyraził zgody na opublikowanie jego danych osobowych.

28 października 2013 / Raporty ESPI