ESPI 18/2013 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

ESPI 18/2013 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Inventi S.A. z siedzibą Bydgoszczy (dalej: Spółka), na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w wyniku dokonania w dniu 18.10.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.526.400 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych), w drodze emisji 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, procentowy udział INVENTI S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 9,0% do 4,5%, tj. kształtuje się poniżej progu 5%.

28 października 2013 / Raporty ESPI