ESPI 18/2016 Zawiadomienia o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A.

ESPI 18/2016 Zawiadomienia o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS S.A.

Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną trzy zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Walton Spencer LLC. Zawiadomienia w załączeniu.

zawiadomienie_1 zawiadomienie_2 zawiadomienie_3
14 grudnia 2016 / Raporty ESPI