ESPI 19/2013 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A.

ESPI 19/2013 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie o zmniejszeniu procentowego udziału Global Energy S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o następującej treści: „Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w wyniku dokonania w dniu 18.10.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.526.400 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych), w drodze emisji 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, procentowy udział Global Energy S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 7,24% do 3,79% , skutkując zejściem poniżej progu 5%.”

4 listopada 2013 / Raporty ESPI