ESPI 20/2013 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A.

ESPI 20/2013 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pawła Ratyńskiego o następującej treści: „W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki INVENTI S.A. (Spółka), o którym Spółka zawiadomiła w dniu 21.10.2013 r., przekroczyłem 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zmianą udziału nie posiadałem akcji Spółki. Aktualnie posiadam 5000001 akcji i tyle samo głosów stanowiących 9,05% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

4 listopada 2013 / Raporty ESPI