ESPI 21/2013 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. poniżej progu 15%

ESPI 21/2013 Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. poniżej progu 15%

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Mirosława Knocińskiego o następującej treści: „Jako akcjonariusz INVENTI S.A. Mirosław Knociński; PESEL: — (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)(dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce INVENTI S.A. poniżej progu 15% w wyniku zarejestrowania w dniu 18.10.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 5.526.400,00 zł, w drodze emisji 27.632.000 akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł. 2. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Zawiadamiający posiadał 5.055.100 sztuk akcji spółki INVENTI S.A. dających 5.055.100 głosów, co stanowiło 18,29% udziału w kapitale oraz 18,29% udziału w głosach na WZA w Spółce INVENTI S.A. 3. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Zawiadamiający posiada 6.355.100 sztuk akcji spółki INVENTI S.A. dających 6.355.100 głosów, co stanowi 11,5% udziału w kapitale oraz 11,5% udział w głosach na WZA w Spółce INVENTI S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”

4 listopada 2013 / Raporty ESPI