ESPI 2/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRAS S.A. wraz z projektami uchwał