ESPI 22/2013 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 22/2013 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 3 grudnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A., dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% w Spółce, o następującej treści:

„Jako akcjonariusz Spółki Inventi S.A., Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: Zawiadamiający) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:

  1. Zwiększeniu powyżej ustawowego progu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Inventi S.A. w wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 830.000 zł (osiemset trzydzieści tysięcy złotych), w wyniku emisji 8.300.000 (osiem milionów trzysta tysięcy) akcji serii N w dniu 28 listopada 2013 r. Zawiadamiający objął 5.300.000 akcji serii N Spółki Inventi S.A. na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 24 października 213 roku.
  2. Przed rejestracją akcji serii N Zawiadamiający posiadał 1.001.000 sztuk akcji Spółki Inventi S.A. dających 1.001.000 głosów, co stanowiło 1,57% udział w kapitale oraz 1,57% udział w głosach na WZA w Spółce Inventi S.A.
  3. Po rejestracji akcji serii N Zawiadamiający posiada 6.301.000 sztuk akcji Spółki Inventi S.A. dających 6.301.000 głosów, co stanowi 9,91% udziału w kapitale oraz 9,91% udziału w głosach na WZA w spółce Inventi S.A.
  4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki.
  5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.”
3 grudnia 2013 / Raporty ESPI