ESPI 23/2013 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 23/2013 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Mirosława Knocińskiego o następującej treści: „Jako akcjonariusz INVENTI S.A. Mirosław Knociński; PESEL: xxxxxxx (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)(dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce INVENTI S.A. poniżej progu 10% w wyniku zarejestrowania w dniu 22.11.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 6.356.400,00 zł, w drodze emisji 8.300.000 akcji serii N o wartości nominalnej 0,10 zł. 2. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Zawiadamiający posiadał 6.355.100 sztuk akcji spółki INVENTI S.A. dających 6.355.100 głosów, co stanowiło 11,50% udziału w kapitale oraz 11,50% udziału w głosach na WZA w Spółce INVENTI S.A. 3. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Zawiadamiający posiada 6.355.100 sztuk akcji spółki INVENTI S.A. dających 6.355.100 głosów, co stanowi 9,99% udziału w kapitale oraz 9,99% udział w głosach na WZA w Spółce INVENTI S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. 6. Zawiadamiający nie wyklucza zmniejszenia lub zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów spółki INVENTI S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.”

23 grudnia 2013 / Raporty ESPI