ESPI 24/2013 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w wyniku zbycia akcji własnych przez Emitenta

ESPI 24/2013 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w wyniku zbycia akcji własnych przez Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”), na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 roku na skutek transakcji zbycia łącznie 2.500.000 sztuk akcji własnych serii F INVENTI S.A., w posiadaniu Spółki znajduje się obecnie 0 akcji serii F. Cena sprzedaży jednej akcji serii F wyniosła 0,50 zł. Przed dokonaniem tej transakcji INVENTI S.A posiadała 2 500 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, które stanowiły 3,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki co dawało 2 500 000 głosów podczas Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A., co stanowiło 3,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A.. Po dokonaniu transakcji, o której mowa powyżej, INVENTI S.A. posiada 0 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, które stanowią 0% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają 0 głosów podczas Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A., co stanowi 0% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Emitent nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji INVENTI S.A. Spółka nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

23 grudnia 2013 / Raporty ESPI