ESPI 25/2013 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 25/2013 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 26 grudnia 2013 r. do Spółki wpłynęło (drogą elektroniczną) zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści: ” Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), niniejszym zarząd spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż na sesji giełdowej w dniu 23 grudnia 2013 roku nabył na rzecz Global Energy S.A. 139.914 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji na okaziciela spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, dalej zwanej „transakcją”.

Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, iż przed transakcją Global Energy S.A. posiadała 3.109.264 (słownie: trzy miliony sto dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji spółki INVENTI S.A. dalej zwanej „INVENTI”, uprawniających do 3.109.264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, stanowiących 4,89% (słownie: cztery i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI.

W skutek zawarcia w/w transakcji zmienił się stan posiadania akcji INVENTI przez Global Energy S.A., który w jej wyniku wynosi 3.249.178 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji, uprawniających do 3.249.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, stanowiących 5,11% (słownie: pięć i jedenaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI.

W odniesieniu do informacji dotyczącej dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału – Zarząd Emitenta nie wyklucza zwiększania zaangażowania w INVENTI w związku realizacją przyjętej strategii inwestycji w branżę OZE, również na terenie Polski.

Jednocześnie Zarząd Global Energy S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Artur Staykov – Prezes Zarządu

GLOBAL ENERGY S.A.”

27 grudnia 2013 / Raporty ESPI