ESPI 3/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. kontynuowanym w dniu 15 lutego 2016 roku

ESPI 3/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. kontynuowanym w dniu 15 lutego 2016 roku

Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka INVENTI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. dnia 15 lutego 2016 roku, posiadali, co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Mirosław Knociński – 63 551 akcji, 63 551 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 15 lutego 2016 roku – 35,03 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,99 %.

2. United S.A. – 32 114 akcji, 32 114 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 15 lutego 2016 roku – 17,70 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,05 %.

3. Walton Spencer LLC– 63 500 akcji, 63 500 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 15 lutego 2016 roku – 35,00 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 9,99 %.

4. Korneliusz Sawiński – 16 738 akcji, 16 738 głosów, udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z dnia 15 lutego 2016 roku – 9,23 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 2,63 %.

16 lutego 2016 / Raporty ESPI