ESPI 4/2013 INVENTI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ

ESPI 4/2013 INVENTI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ

INVENTI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ

29.04. Warszawa (PAP/ESPI) – Raport bieżący 4/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.04.2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Cezarego Kubackiego o następującej treści:

„Wypełniając obowiązek wynikający ustawy o ofercie publicznej niniejszym informuję, iż w wyniku sprzedaży w dniu 25 kwietnia 2013 r. na rynku regulowanym 331 621 akcji spółki INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy posiadam poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed dokonaniem transakcji posiadałem 1.207.500 akcji Spółki co stanowiło 5,2% w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji posiadam 875.879 akcji spółki INVENTI S.A. co stanowi 3,7% ogólnej liczby głosów. Akcje zostały sprzedane po średniej cenie 0,23 zł.

Podstawa prawna: Art. 69 – Ustawy o ofercie publicznej.”

29 kwietnia 2013 / Raporty ESPI