ESPI 5/2013 INVENTI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ

ESPI 5/2013 INVENTI SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na WZ

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 07.05.2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INVESTcon GROUP S.A. zawiadamia o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce INVENTI S.A. (spółka notowana na NewConnect) powyżej progu 5%.

1.Zwiększenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku rejestracji w dniu 25.04.2013 r. na rachunkach papierów wartościowych akcji spółki INVENTI S.A.

2. Po rejestracji, INVESTcon GROUP S.A. posiada 1 887 500 akcji INVENTI S.A., dających 1 887 500 głosów, co stanowi 8,12% w kapitale i głosach w spółce.

3. Przed rejestracją, INVESTcon GROUP S.A. nie posiadał akcji spółki INVENTI S.A.

4. Podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki INVENTI S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.”

7 maja 2013 / Raporty ESPI