ESPI 6/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Inventi S.A.

ESPI 6/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Inventi S.A.

Zarząd Inventi S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 16 marca 2015 r. powziął informację o zawiadomieniu (datowanym na 14 marca 2016 r.) w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od United S.A., dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 15% w Spółce, o następującej treści:

„Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 15% w Spółce INVENTI S.A.

Spółka UNITED S.A. (Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)(dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o:

1. przekroczeniu ustawowego progu udziału 15% w ogólnej liczbie głosów dla akcji INVENTI S.A. w wyniku nabycia w dniu 10.03.2016 r. w wyniku transakcji giełdowych oraz na mocy umów cywilno-prawnych 83.941 (osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) sztuk akcji Spółki INVENTI S.A.

2. Przed nabyciem akcji Zawiadamiający posiadał 40.000 (czterdzieści

tysięcy) sztuk akcji Spółki INVENTI S.A., co stanowiło 6,29% w kapitale i głosach ogółem.

3.Po nabyciu akcji Zawiadamiający posiada 123.941 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) sztuk akcji INVENTI S.A., co stanowi 19,49% w kapitale i w głosach ogółem.

4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki INVENTI S.A.

5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

6. Zawiadamiający oświadcza, że nie wyklucza zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia zaangażowania w okresie najbliższych 12 miesięcy”

16 marca 2016 / Raporty ESPI