ESPI 7/2018 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5%

ESPI 7/2018 Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce BRAS.A. powyżej progu 5%

Zarząd BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 12 lipca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Roberta Terepka.dav

12 lipca 2018 / Raporty ESPI