ESPI 8/12 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

ESPI 8/12 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 16.11.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza INVESTcon GROUP S.A. o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ustawy o z dnia 29 lipca2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INVESTcon GROUP S.A. zawiadamia o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce INVENTI S.A. (spółka notowana na NewConnect) poniżej progu 5%.

 

  1. Zmniejszenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku sprzedaży w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect w dniu 09.11.2012 r. 446.496 akcji spółki INVENTI S.A. przez Spółkę INVESTcon GROUP S.A. oraz przez spółkę INWEST CONSULTING S.A. – spółkę w 100% zależną od INVESTcon GROUP S.A.
  2. Przed sprzedażą, INVESTcon GROUP S.A. posiadał bezpośrednio 897.496 akcji, dających tyle samo głosów, co stanowiło 5,28% w kapitale i 5,28% w głosach; pośrednio przez spółkę zależną – INWEST CONSULTING S.A. – 300.000 akcji dających 300.000 głosów co stanowiło 1,77% w kapitale i 1,77% w głosach, łącznie bezpośrednio i pośrednio 1.197.496 akcji dających tyle samo głosów, co stanowiło 7,05% w kapitale i 7,05% w głosach.
  3. Po sprzedaży, INVESTcon GROUP S.A. posiada bezpośrednio 651.000 akcji spółki INVENTI S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 3,83% w kapitale oraz 3,83% w głosach. Spółka zależna od INWESTcon GROUP S.A. – INWEST CONSULTING S.A. – posiada 100.000 akcji dających tyle samo głosów, co stanowi 0,59% w kapitale i 0,59% w głosach. Łącznie, pośrednio i bezpośrednio INVESTcon GROUP S.A. posiada 751.000 akcji dających tyle samo głosów, co stanowi 4,42% w kapitale i 4,42% w głosach.
  4. Inne podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki INVENTI S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.”
21 listopada 2012 / Raporty ESPI