ESPI 9/12 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w wyniku nabycia akcji własnych przez Emitenta

ESPI 9/12 Przekroczenie progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVENTI S.A. w wyniku nabycia akcji własnych przez Emitenta

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2012 roku do siedziby Emitenta wpłynęły wszystkie umowy objęcia akcji serii I od inwestorów, którzy przyjęli ofertę zbycia na rzecz Emitenta posiadanego pakietu akcji na okaziciela serii F i objęcia w zamian wyemitowanych przez Emitenta nowych akcji serii I.

Akcje serii F INVENTI S.A. zostały nabyte przez Emitenta w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub w celu ich odsprzedaży na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Emitenta, za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o odsprzedaży nabytych 2 500 000 sztuk akcji serii F INVENTI S.A., jednakże jednocześnie Zarząd Spółki zobowiązał się do niezbywania nabytych akcji własnych serii F w okresie do 15 czerwca 2013 r., o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 42/2012. Przed dokonaniem transakcji nabycia akcji serii F Emitent nie posiadał akcji INVENTI S.A.

Zgodnie z powyższym, w dniu 23 listopada 2012 r. Emitent nabył 2 500 000 sztuk akcji własnych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, stanowiących 14,72% udziałów w kapitale zakładowym Emitenta i dających 14,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena nabycia akcji wynosiła 0,50 zł.

Akcje nabyte przez Spółkę w dniu 23 października 2012 roku zapewniają więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Spółka nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Emitent nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji INVENTI S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

26 listopada 2012 / Raporty ESPI