Oświadczenie Zarządu dot. kursu akcji

Oświadczenie Zarządu dot. kursu akcji

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi spadku kursu akcji INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki oświadcza, że nie widzi żadnych realnych przyczyn, związanych z działalnością operacyjną Emitenta, tłumaczących obecne niedowartościowanie waloru.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w zakresie jej działalności nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej działalności gospodarczej, sytuacji finansowej oraz perspektyw rozwoju. Wszystkie informacje mogące mieć jakikolwiek wpływ na sytuację finansową, majątkową czy gospodarczą Emitenta są przedstawiane i publikowane w stosownych komunikatach bieżących oraz okresowych.

Zarząd pragnie również poinformować, że nie istnieją żadne wewnętrzne konflikty w organach Spółki. Było to wielokrotnie insynuowane po rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Szamockiego. Według wiedzy Zarządu decyzja o rezygnacji nie była związana ze Spółką, lecz wynikała z przyczyn osobistych.

27 stycznia 2014 / Aktualności