Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej

Wypis z aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVENTI S.A. w Bydgoszczy , odbytego w dniu 21 kwietnia 2011r. ( akt notarialny sporządzony przez Notariusza Piotra Góreckiego – Rep. A nr 2212/2011 )

 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

 

 

 

Spółki pod firmą INVENTI SA w Bydgoszczy

 

§ 1

 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

 2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

§ 2

 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.

 2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki.

 3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.

 4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

 5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej

 6. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria.

 7. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

 8. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru powinien na każdym posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

 9. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki albo likwidatorowi.

 10. Postanowienia ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

 11. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, który jest jego zastępcą oraz w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.

 12. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy oraz Sekretarza dokonywany jest zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

 13. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz. Regulamin Rady Nadzorczej

 

 

§ 3

 1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.

 2. W szczególności do zadań Rady należy:

  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

  2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej;

  4. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

  5. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

  6. rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd;

  7. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

  8. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;

  9. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;

  10. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

  11. akceptowanie ustanowienia prokury.

 3. Rada Nadzorcza obowiązana jest corocznie podjąć uchwalę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji Spółki i przedłożyć ją Walnemu Zgromadzeniu. Ocena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna być przez Zarząd udostępniana akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

 4. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

 5. Członkowie Rady Nadzorczej, w przypadku gdy nie będą obecni na Walnym Zgromadzeniu, po otrzymaniu informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, są obowiązani każdorazowo przesłać Prezesowi Zarządu wyjaśnienie swojej nieobecności na tym Walnym.

 6. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności.

 

§ 4

 1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

 2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

 

§ 5

 1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.

 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej.

 

§ 6

Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

 

§ 7

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

§ 8

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.

 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez Zarząd lub gdy takie żądanie złoży dwóch członków Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od chwili zgłoszenia wniosku lub żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad

 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia.

 4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.

 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

 6. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.

 7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.

 9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

 11. Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 8-10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

 12. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, oprócz członków Rady, mają prawo wziąć udział członkowie Zarządu z głosem doradczym, za wyjątkiem tej części posiedzenia, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania i odwołania członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Ponadto w posiedzeniu Rady Nadzorczej mają prawo wziąć udział osoby zaproszone przez członków Rady Nadzorczej.

 13. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki, chyba ze Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej.

 

§ 9

 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

 2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.

 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu rady.

 

§ 10

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:

  1. datę i miejsce odbycia posiedzenia;

  2. nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej;

  3. nazwiska i imiona innych osób obecnych na posiedzeniu;

  4. wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu; wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów;

  5. przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na posiedzenie;

  6. głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu;

  7. głos każdej innej osoby biorącej udział w posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej;

  8. wzmiankę o prezentowanym na posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej;

  9. treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.

 2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.

 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

 4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

 

§ 11

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.

 

§ 12

 1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

 2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.

 3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

 

§ 13

 1. Członek Rady Nadzorczej w okresie piastowania funkcji w Radzie powinien mieć na względzie interes Spółki.

 2. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

 3. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o istnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.

 4. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki bądź akcji albo udziałów spółki zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady Nadzorczej ze Spółką bądź spółką zależną lub dominującą. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.

 5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.

 6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.

 7. Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w raporcie rocznym.

 

 

§ 14

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, po ich uchwaleniu.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2011r. (akt notarialny sporządzony przez Notariusza Piotra Góreckiego, prowadzącego Kancelarie Notarialną przy ulicy Mostowej 1 w Bydgoszczy; Repertorium A nr 2212/2011 ).

30 maja 2012 / Dokumenty korporacyjne