Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu

REGULAMIN

ZARZĄDU SPÓŁKI BRAS S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy

 

 

Zarząd Spółki BRAS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000044204 – zwany dalej Zarządem – działa – na podstawie:

- bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych i innych ustaw

Statutu Spółki

- niniejszego regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd

§ 1

 

 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa.
 2. Kadencja Zarządu trwa kolejne trzy lata.
 3. Prezesa i pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
 4. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub z poza ich grona.

 

§ 2

 

 1. Członkowie lub cały Zarząd mogą być odwoływani przed upływem kadencji, przez Radę Nadzorczą.
 2. Rada Nadzorcza może zawiesić – do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków lub cały Zarząd.

 

§ 3

 

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd wieloosobowy – jako organ wykonawczo-zarządzający – prowadzi spawy Spółki in corpore. Nie ogranicza to prawa i obowiązku Członków Zarządu do prowadzenia spraw Spółki. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Członków Zarządu za poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa Spółka – ustalony uchwałą Zarządu – wymaga akceptacji przez Radę Nadzorczą.
 3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.
 4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo w przypadku zarządu jednoosobowego jedynego Członka Zarządu.

 

§ 4

 1. Zarząd realizuje swoje zadania i uprawnienia.

1) na posiedzeniach Zarządu

2) poprzez bieżące kierowanie czynnościami Spółki bezpośrednio lub za pomocą zatrudnionych pracowników

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członków Zarządu.
 3. Porządek obrad posiedzeń ustala Prezes Zarządu uwzględniając sugestie Członków Zarządu także w trakcie posiedzenia.
 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu,a w posiedzeniu uczestniczy zwykła większość Członków Zarządu.
 5. Uchwały dla swojej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów.
 6. Powołanie prokurenta wymaga zgody całego Zarządu.
 7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

 

§ 5

 

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 2. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona, obecnych Członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne lub sprzeciwy.
 3. Protokoły podpisują obecni – uczestniczący w posiedzeniu Członkowie Zarządu.
 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu oraz inne dokumenty z prac Zarządu są gromadzone w odrębnej księdze prowadzonej przez Zarząd.

 

§ 6

 

 1. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Do jego obowiązków należy zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Spółki.

§ 7

 

 1. Każdy Członek Zarządu ma prawo do przyjmowania oświadczeń i pism kierowanych do Spółki.
 2. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki bez uprzedniej uchwały jeżeli sprawa nie przekracza zakresu zwykłych czynności.

 

§ 8

 

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą.

 

 

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej powziętej w dniu 20.06.2007r., następnie aktualizowany o zmiany Statutu

30 maja 2012 / Dokumenty korporacyjne