Stanowisko Zarządu Spółki INVENTI S.A. w sprawie wznowienia koncesji na obrót energią elektryczną, której dotychczasowy termin wygasa 20 marca 2013r.

Stanowisko Zarządu Spółki INVENTI S.A. w sprawie wznowienia koncesji na obrót energią elektryczną, której dotychczasowy termin wygasa 20 marca 2013r.

Dnia 20 marca 2008 r. Spółka INVENTI S.A. uzyskała koncesję na obrót energię elektryczną o numerze OEE/498/13892/W/2/2008/BT.

Koncesja obowiązywała na okres 5-ciu lat i obejmowała obszar województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Celem uzyskania koncesji była planowana przez Spółkę realizacja projektu zarządzania energią elektryczną w grupach bilansujących, na terenie przedmiotowych województw, obejmująca małe i średnie przedsiębiorstwa dla uzyskania oszczędności zużycia energii elektrycznej, a tym samym poprawę ich konkurencyjności na rynku produkcyjnym poprzez ograniczenie kosztów produkcji. INVENTI S.A. opracowała własny know-how i przygotowała wszystkie elementy projektu dla wdrożenia planowanych działań. Podstawą projektu były dyrektywy unijne związane:

- z utworzeniem przez Urząd Regulacji Energetyki niezależnego operatora pomiarowego umożliwiającego dostęp podmiotów zajmujących się tego typu działalnością do informacji on-line określającej zużycie energii elektrycznej przez podmioty należące do grup bilansujących,

oraz

- ze wsparciem państwa polskiego w zakresie wyemitowania tzw. białych certyfikatów, pozwalających na premiowanie uzyskiwania oszczędności energii przez podmioty biorące udział w przedmiotowym programie.

Pomimo stosownych dyrektyw unijnych Urząd Regulacji Energetyki do chwili obecnej nie wprowadził stosownych rozwiązań umożliwiających realizację takiego programu, uniemożliwiając tym samym wdrożenie przez INVENTI S.A. planowanych rozwiązań.

W międzyczasie, niezależnie od Spółki, mija okres ważności terminu udzielonej koncesji na obrót energią elektryczną, co nie oznacza, iż Spółka rezygnuje z realizacji przygotowanego i gotowego do uruchomienia projektu. Z informacji, które INVENTI S.A. posiada wynika, że Urząd Regulacji Energetyki planuje z początkiem 2014 roku wdrożyć stosowną dyrektywę unijną, poprzez powołanie niezależnego operatora pomiarowego i utworzenie systemu wsparcia dla uzyskiwanych oszczędności w zakresie zużycia energii przez podmioty gospodarcze – w postaci tzw. białych certyfikatów. INVENTI S.A. wystąpiła zatem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie nowej koncesji na okres 10-ciu lat, uzasadniając wniosek wdrożeniem posiadanego programu opartego na grupach bilansujących, umożliwiających poprzez system zarządzania energią przez nie zużywaną uzyskanie efektów w granicach 25-30% oszczędności.

Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotowego projektu przewidywane jest na początek 2014 roku. Stąd też okres dla uzyskania wnioskowanej koncesji do końca bieżącego roku jest absolutnie wystarczający, aby z początkiem 2014 roku w pełni przygotować i rozpocząć – w oparciu o nowe rozwiązania prawne – realizację projektu. Powyższa informacja stanowi odpowiedź Zarządu INVENTI S.A. na szereg zapytań pojawiających się w korespondencji ze strony Akcjonariuszy Spółki zaniepokojonych sytuacją związaną z wygaśnięciem w dniu 20 marca 2013 r. posiadanej przez Spółkę koncesji na obrót energią elektryczną.

12 marca 2013 / Aktualności