EBI 62/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki INVENTI S.A.

EBI 62/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki INVENTI S.A.

Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1478/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pierwszy dzień notowań dla 27.632.000 (dwudziestu siedmiu milionów sześciuset trzydziestu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki INVENTI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, został wyznaczony na 23 grudnia 2013 roku.

Akcje Spółki będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „INVENTI” i oznaczeniem „IVT” pod warunkiem dokonania w dniu 23 grudnia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLINVNT00011″.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

19 grudnia 2013 / Raporty bieżące EBI