Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie – 26.06.2012